رویه ارسال سفارش

سفارشات شما براساس زمان ثبت سفارش شما آماده و پردازش خواهند شد.
سفارشاتی که تا ساعت 13:00 ثبت شوند حداکثر تا 24 ساعت آینده پردازش و آماده ارسال خواهند شد.
بدیهی است که سفارشات ثبت شده پس از این ساعت ممکن است با یک روز تاخیر در ارسال مواجه خواهند شد.
سفارشات ثبت شده به صورت پست پیشتاز هر روز به اداره پست تحویل داده شده است.
سفارشات ثبت شده به صورت پیک هر روز از ساعت 18:00 الی 20:00 برای سفارشات درون شهر اصفهان ارسال خواهند شد.